Megosztás

Kapcsolat

Perfect Contir 2012 Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft

1222 Budapest, Kazinczy utca 8

Iroda: 1119 Budapest, Mohai út 39

Tel: +36-70/286-2835

E-mail: info@perfectcontir.hu

Adószám: 23825787-2-43

Cgj: 01-09-979972

Nyitvatartás:

Hétfőtől - Péntekig

8:00 - 16:00

Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban!

Tájékoztató az online pénztárgép üzemeltetését érintő változásokról

2016.05.09.

Az online pénztárgépek üzemeltetését érintő főbb változások a következők.

A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet 2016. április 2-ai hatállyal módosította a pénztárgépek
műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé
történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet (a továbbiakban: NGM
rendelet). Az online pénztárgépek üzemeltetését érintő főbb változások a következők.
1. Utólagos rögzítés (NGM rendelet 1. § (5)-(6) bekezdés, 78/F. §)
A jogszabály az eddigieknél részletesebben szabályozza, hogy abban az esetben, ha az
adóalany mentesül a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól (pl.
áramszünet, a pénztárgép meghibásodása, eltulajdonítása, megsemmisülése stb. esetén), a
mentesülés ideje alatt bizonylatolt bevételt hogyan kell utólag rögzíteni a pénztárgépben.
A nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor
a pénztárgépben első tételként az adott esemény bekövetkeztétől a nyugtakibocsátási
kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt
kell rögzíteni (utólagos rögzítés).
Az utólagos rögzítéshez külön adóügyi napot kell nyitni (adóügyi nap: a napi nyitás és napi
zárás parancs végrehajtása között eltelt idő). Az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy
adóügyi napjának bevételét egy nyugtán, forgalmi gyűjtőnként egy tételben kell rögzíteni.
Amennyiben az összegek nagysága vagy egyéb körülmény indokolja, az utólagos rögzítéssel
érintett időszak egy-egy adóügyi napjának bevételét több nyugtán is lehet rögzíteni. Az
utólagos rögzítés elvégzését követően az adóügyi napot le kell zárni, és az így keletkező
forgalmi jelentést az utólagos rögzítéssel érintett időszak alatt kiállított adóügyi
bizonylatokkal együtt meg kell őrizni.
Cserepénztárgép – átszemélyesítést követő – működtetése esetén az utólagos rögzítésre
vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. (Lásd még 4. pont)
2. Egyedi mentesítés (NGM rendelet 3. § (1) és (6) bekezdés, 3/A. §)
A változás a pénztárgép üzemeltetési helyének meghatározását, az egyedi mentesítés iránti
kérelem benyújtásának határidejét érinti, továbbá új mentességi szabályokat fogalmaz meg
arra az esetre, ha az adóalany pénztárgép használatra kötelezett tevékenységét közfeladatot
ellátó intézményben végzi.
Az adóalany az állami adó- és vámhatóságtól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon –
PTGM nyomtatvány – kérheti a rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat
útján történő adattovábbítás alóli felmentést (egyedi mentesítés), amennyiben a pénztárgép
állandó üzemeltetési helye olyan helyen található, ahol a rendelet szerinti adatkapcsolat
létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre,
és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás
alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.
Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát
megelőzően.
Az adóalany az állami adó- és vámhatóságtól egyedi mentesítést kérhet, amennyiben a
pénztárgép használatra kötelezett tevékenységét közfeladatot ellátó intézményben végzi és a
pénztárgép működése az intézmény közfeladatainak ellátását zavarja, valamint az
intézményen belül nem alakítható ki olyan pénzátvételi hely, ahol a közvetlen adatlekéréssel
megvalósított adatszolgáltatás teljesítése a közfeladatok ellátásában nem okoz működési
zavart.
A kérelemhez mellékelni kell a közfeladatot ellátó intézmény vezetőjének nyilatkozatát a fenti
feltételek fennállásáról.
Az egyedi mentesítés a feltételek fennállásáig érvényes. Amennyiben a feltételek bármelyike
már nem áll fenn, az üzemeltetőnek a feltétel megszűnéséről – a megszűnéstől számított 15
munkanapon belül – tájékoztatnia kell az állami adó- és vámhatóságot.
3. Üzembe helyezési kód igénylése, bejelentett adatok megváltozása (NGM rendelet 44. §
(2)-(2a) és (10) bekezdés, 78/B. §)
A módosítás alapvetően az üzembe helyezési kód igénylésére szolgáló bejelentés, illetve a
már bejelentett adatok megváltozása bejelentésének adattartalmát érinti.
A bejelentésben – PTGREG, PTGTAXUZ nyomtatvány – a pénztárgép üzemeltetési helye
mellett meg kell jelölni a pénztárgép üzemeltetési módját is, vagyis, hogy az üzemeltető a
pénztárgépet állandó üzemeltetési hely esetén egy meghatározott pénzátvételi helyen, változó
telephely esetén több meghatározott pénzátvételi helyen, mozgóboltban vagy mozgó
szolgáltatóhelyen vagy tartalék pénztárgépként kívánja üzemeltetni. (Változó telephelyen,
mozgóboltban vagy mozgó szolgáltató helyen pénztárgépként csak hordozható pénztárgép
helyezhető üzembe, illetve már működő pénztárgép üzemeltetési módja csak hordozható
pénztárgép esetén változtatható meg ezen módokra.)
Továbbá a bejelentésben meg kell adni az üzlet TEÁOR szerinti tevékenységét. A
nyomtatványokon maximum két – az üzlet tevékenységét leginkább jellemző, legnagyobb
bevételt eredményező – TEÁOR szám tüntethető fel.
Abban az esetben, ha a pénztárgépet cserepénztárgépként vagy bérbeadási célból kívánják
üzemeltetni, az üzemeltetés célját is jelölni kell.
Ezúttal hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy a 2014. december 31-ig kiadott, de pénztárgép
megszemélyesítéséhez fel nem használt üzembe helyezési kódok már nem használhatók fel.
4. Átszemélyesítés (NGM rendelet 42. § (4) bekezdés, 44. § (3)-(7) bekezdés, 47. § (1a)
bekezdés, 51/B. §, 67. § (6a) bekezdés)
Korábban, ha a pénztárgép üzemeltetőjének személyében változás következett be, az adóügyi
ellenőrző egységet cserélni kellett. A jogszabály módosítása lehetővé tette a pénztárgép
átszemélyesítését.
Az átszemélyesítés az üzembe helyezett pénztárgép más üzemeltetőhöz rendelését jelenti.
A pénztárgép átszemélyesítéséhez szükséges kódra vonatkozó rendelkezések lényegében
megegyeznek az üzembe helyezési kódra vonatkozó előírásokkal.
Ha a pénztárgép üzemeltetőjének személyében az AEE átszemélyesítésével következik be
változás, az üzemeltetőt AEE megőrzési kötelezettség nem terheli, azonban az
átszemélyesítést megelőzően gondoskodnia kell az AEE adatainak kiolvasásáról.
Bérbeadás céljából üzembe helyezett pénztárgépek esetében, amennyiben a pénztárgép nincs
bérlő részére átszemélyesítve, a pénztárgépet a bérbeadó részére kell átszemélyesíteni. Ezt
csak az adott pénztárgéptípusra engedéllyel rendelkező műszerész végezheti el.
Ha a forgalmazó a pénztárgép javításának idejére cserepénztárgépet biztosít, úgy a
cserepénztárgépet az üzemeltető részére át kell személyesíteni. A cserepénztárgép forgalmazó
részére történő visszaszolgáltatásával egyidejűleg pedig a cserepénztárgépet a forgalmazó
részére kell át(vissza)személyesíteni.
Az átszemélyesítésre az új jogszabályi követelményeknek megfelelően működő pénztárgépek
lesznek képesek. Addig a pénztárgépek üzembe helyezése, illetve a cserepénztárgépek
kihelyezése az eddigi gyakorlatnak megfelelően történik.
5. Éves felülvizsgálat (NGM rendelet 48. § (1a)-(1b) és (2)-(4) bekezdés)
A pénztárgépek éves felülvizsgálata kiegészült a forgalmazói szoftver-felülvizsgálattal, de
változtak a szervizes felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezések is.
A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező. Az éves felülvizsgálat forgalmazói szoftverfelülvizsgálatból,
valamint szervizes helyszíni vizsgálatból áll.
A forgalmazói szoftver-felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében
elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való
megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását (a módosítást szükségessé tevő
jogszabályban meghatározottak szerint). E tényről a forgalmazó az AEE gyártó által kiállított
egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a
szerviznek kell átadnia az adóalany részére a szervizes helyszíni vizsgálat során. A
forgalmazói szoftver-felülvizsgálatot kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult
műszerész végezheti.
A szervizes helyszíni vizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, átszemélyesítését, illetve
legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. Az éves
felülvizsgálat során a szerviz ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a
pénztárgépen, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a
jogszabályi előírásoknak, illetve szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát. Az éves
felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.
6. Pénztároló eszköz pénztárgéphez rendelése (NGM rendelet 49/A. §)
Új rendelkezés, hogy a pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani.
A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a
pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével, kivéve, ha az
eltérést az üzemeltető működési sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke e működési
sajátosságokhoz igazodik. Pénznek kell tekinteni a készpénzt, a forgatható utalványt és a
papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt.
(A TEÁOR'08 53.1 szerint Postai tevékenységet – egyetemes kötelezettséggel – folytató
adóalanyra eltérő rendelkezések vonatkoznak.)
7. Pénztárgép blokkolása (NGM rendelet 50/B. §)
A pénztárgép forgalmazási engedélyének visszavonása esetén, továbbá abban az esetben, ha
az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép
üzemeltetője részére biztosított szolgáltatást szünetelteti, korlátozza vagy megszünteti,
valamint a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése, eltulajdonítása, használatának
szüneteltetése esetén a NAV blokkolja a pénztárgépet.
A pénztárgép blokkolása – fenti esetek függvényében – jogszabályban meghatározott
határnaptól kezdődik, illetve határnapig tart.
8. Bejelentés, adatszolgáltatás (NGM rendelet 51. § (3) bekezdés, 51/A. § (1)-(2) bekezdés,
52. § (1) bekezdés, 53. §)
Módosultak a tartalék pénztárgéppel kapcsolatos bejelentés, a pénztárgép használatból történő
kivonására vonatkozó adatszolgáltatás, valamint a pénztárgép üzemeltetési céljának, helyének
és módjának megváltoztatását érintő bejelentés szabályai.
A tartalék pénztárgépként üzemeltetett pénztárgép tekintetében kizárólag a tartalék pénztárgép
működésének szüneteltetését kell bejelenteni – PTGTAXUZ nyomtatvány –, a szünetelés
megkezdését követő 3 munkanapon belül.
A pénztárgép üzemeltetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – PTGTAXUZ
nyomtatvány – köteles az állami adó- és vámhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni,
amennyiben azzal a céllal fejezi be a pénztárgép használatát, hogy az adott pénztárgépet a
továbbiakban nem kívánja üzemeltetni (használatból kivonás). Az adatszolgáltatást a
használatból kivonás tervezett időpontját megelőző 5. napig kell teljesíteni.
A pénztárgép üzemeltetőjének be kell jelentenie az állami adó- és vámhatóság részére az erre
a célra rendszeresített nyomtatványon – PTGTAXUZ nyomtatvány –, ha a csere- vagy
bérbeadási célú pénztárgép üzemeltetésének célját meg kívánja változtatni, az
adatszolgáltatásra okot adó körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül.
A pénztárgép üzemeltetője köteles a pénztárgép üzemeltetési helyeként, módjaként bejelentett
adat megváltozását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – PTGTAXUZ nyomtatvány
– az adat megváltoztatásának időpontját megelőző 5. napig az állami adó- és vámhatósághoz
bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni az adat megváltoztatásának tervezett időpontját
is.
Továbbá az üzemeltető köteles a pénztárgép megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását,
annak észlelését követően haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba, és azt az észlelést
követő 5 napon belül, az erre rendszeresített nyomtatványon – PTGTAXUZ nyomtatvány –
bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.
9. Pénztárgépnapló (NGM rendelet 54. § (3)-(4) bekezdés)
A változás a pénztárgépnaplóba bejegyzést tevő személyek körét, valamint a kapcsolódó
adatszolgáltatás határidejét érinti.
A pénztárgépnaplóba bejegyzést a rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető, a
műszerész vagy a forgalmazó tehet.
A műszerész vagy a forgalmazó az üzemeltetőnek (az üzemeltető részéről jelen lévő
személynek) az aláírásával ismerteti el a bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a
műszerész vagy a forgalmazó jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölnie az aláírás
megtagadásának okát. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető az erre rendszeresített
nyomtatványon – PTGTAXUZ nyomtatvány –, az aláírás megtagadásától számított 5 napon
belül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.
10. Pénztárgép selejtezése (NGM rendelet 55. §)
A pénztárgép selejtezésére vonatkozó szabályok egyszerűsödtek.
Ha a pénztárgép javíthatatlan, akkor a forgalmazónak és az AEE gyártó magyarországi
szervizének ezt a tényt jegyzőkönyvbe kell foglalnia, és a felvett jegyzőkönyv alapján a
pénztárgépet az üzemeltetőnek selejteznie kell, a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon
belül. Egyéb esetekben a pénztárgép selejtezhető.
A selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. A selejtezés során az AEE-t a szervizzel ki
kell szereltetni. A kiszerelt AEE más pénztárgépbe nem szerelhető be, illetve azt nem lehet
átszemélyesíteni.
11. Cserepénztárgép (NGM rendelet 42. § (1) bekezdés, 78/F. §)
Az üzemeltető kérésére már nem a szerviz, hanem a forgalmazó köteles a javítás idejére, a
bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani.
Cserepénztárgép 2016. december 31-ét követően kizárólag online módon működhet.
A forgalmazó a cserepénztárgép átadásakor azt az üzemeltető részére átszemélyesíti, illetve a
cserepénztárgép visszavételekor magára át(vissza)személyesíti.
Cserepénztárgép – átszemélyesítést követő – működtetése esetén az utólagos rögzítésre
vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. (Lásd még 4. pont)
A nyomtatványok új változata a NAV honlapján elérhető.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!